loader image

Nazorg

Nederlands
English

Waarom nazorg instructies voor een permanente make-up behandeling nodig?       
Voor een snelle genezing en het mooiste resultaat zijn er enkele zaken waar u rekening mee moet houden. Daarom hebben wij nazorginstructies voor de komende 7 dagen en voor op de lange termijn samengevat. Wij willen immers dat uw permanent make-up (hierna PMU) zo lang als mogelijk mooi blijft.
Daarom verzoeken wij u de onderstaande nazorginstructie zorgvuldig te lezen en na te leven.
Een pas aangebrachte cosmetische tatoeage of PMU is vergelijkbaar met een schaafwond. De wond die door het tatoeëren of pigmenteren is ontstaan, heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Met een goede verzorging is de wond na ongeveer 14 dagen genezen. Algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een rol.
Persoonlijke hygiëne is tijdens de genezingstijd van de PMU absoluut belangrijk en noodzakelijk.

Nazorg instructies                                                                                                              
Na de behandeling kan de gepigmenteerde huid een beetje geïrriteerd en/of trekkerig voelen en er kan mogelijk een kleine zwelling optreden. Dit is niet iets om u zorgen over te maken en hoort bij het genezen van de behandeling. Om de PMU behandeling zo optimaal mogelijk te laten genezen en het mooiste resultaat te krijgen raadt Allure beautystudio de volgende adviezen als nazorg instructies aan:

–  Hou de behandelde huid de komende 7 dagen droog. Geen water, milk of lotions op de huid aanbrengen. Ook geen sauna, stoombad of zwemwater. De huid zal hierdoor sneller en mooier genezen.
–  Gezicht reinigen voorzichtig met een washandje of cleaning doekjes (niet over de PMU). Haren wassen kan, maar voorzichtig uitspoelen.
–  Hygiëne is tijdens de genezingstijd absoluut noodzakelijk. Raak de permanente make-up zo min mogelijk aan met de handen. Gebruik een desinfecterende zeep als Unicura of Dettol om uw handen te ontsmetten.
–  De eerste 7 dagen geen make-up bij de behandelde plek aanbrengen, zeker geen mascara. Daarna kunt u zich weer opmaken zoals u gewend bent. De huid is na die 7 dagen gesloten.
–  Gebruik gedurende 7 dagen geen cosmetica, crèmes of make-up op de PMU ivm mogelijke ontstekingen.
–  Dek de PMU niet af met pleisters of verband.
–  U mag een week niet in de zon of onder de zonnebank met de behandelde huid.
–  Er ontstaan hele kleine korreltjes op de huid, dit zijn minuscule korstjes. Ga niet aan de korstjes krabben, maar laat de huid dit zelf af stoten. U kunt anders een litteken krijgen of het pigment mee uit de huid trekken.
–  Neem bij ontsteking of pijn altijd contact op met uw arts.
–  U mag gedurende 7 dagen niet sporten, omdat inspanning de poriën opent en zweet het pigment uit de wond kan spoelen.
–  Gebruik Bepanthen 1-2 keer per dag. Zeker niet de eerste dag  na het behandeling. Eventuele zwelling of een  gespannen huid verdwijnt overigens vanzelf binnen 1-2 dagen.
–  U mag gedurende tenminste 3 weken niet zwemmen of gebruik maken van zonnebank of sauna. Ook na de genezing zal u altijd uw PMU moeten beschermen met een hoge beschermingsfactor tegen straling van zon of zonnebank.       
                              

Why need aftercare instructions for a permanent make-up treatment
For a quick healing and the best result, there are some things you should take into account. That is why we have summarized aftercare instructions for the next 7 days and for the long term. After all, we want your permanent make-up (hereafter PMU) to remain beautiful for as long as possible.

Therefore, we request that you carefully read and follow the aftercare instructions below.
A freshly applied cosmetic tattoo or PMU is similar to a scrape. The wound created by tattooing or pigmenting needs time and care to heal. With good care, the wound will heal after about 14 days. General health and physical condition play a role in this.
Personal hygiene is absolutely important and necessary during the healing time of the PMU.
Aftercare instructions
After treatment, the pigmented skin may feel a little irritated and / or tight and there may be a little swelling. This is not something to worry about and is part of the treatment cure. In order to let the PMU treatment heal as optimally as possible and to get the best result, Allure beautystudio recommends the following advice as aftercare instructions:
– Keep the treated skin dry for the next 7 days. Do not apply water, milk or lotions to the skin. Also no sauna, steam bath or swimming water. The skin will heal faster and more beautifully. 
– Clean face gently with a washcloth or cleansing wipes (not over the PMU). Washing hair can be done, but rinse carefully.       
– Hygiene is absolutely necessary during the healing time. Touch the permanent make-up with your hands as little as possible. Use a disinfectant soap like Unicura or Dettol to sanitize your hands.       
– Do not apply make-up to the treated area for the first 7 days, certainly not mascara. Then you can make up again as usual. The skin is closed after those 7 days.    
– Do not use cosmetics, creams or make-up on the PMU for 7 days because of possible inflammations.     
– Do not cover the PMU with bandages or bandages.     
– You should not be in the sun or in the tanning bed with the treated skin for a week.        
– Very small granules form on the skin, these are tiny crusts. Do not scratch the scabs, but let the skin repel it yourself. Otherwise you may get a scar or pull the pigment out of the skin.
Always contact your doctor in case of inflammation or pain.       
– You should not exercise for 7 days, because exercise opens the pores and sweat can wash out the pigment from the treated area.
– Use Bepanthen 1-2 times a day. Certainly not the first day after the treatment. Any swelling or strained skin will disappear by itself within 1-2 days.
– You are not allowed to swim or use a solarium or sauna for at least 3 weeks. Even after healing, you will        
– Always have to protect your PMU with a high protection factor against UV radiation or tanning bed.

× Vragen?